Kasyna i salony gier. Prawne obowiązki, ograniczenia i wymagania w zakresie wykorzystania systemów monitorowania. Seria: „Monitoring, a przepisy prawa” – część 3.

  • Czy w kasynie gry lub salonie gry na automatach muszę zainstalować monitoring?

TAK – obowiązkowy monitoring

Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych w art. 15b. nakłada na podmiot prowadzący działalność w zakresie gier na urządzanych w kasynie gry oraz salonie gry na automatach obowiązek zainstalowania audiowizualnego systemu kontroli gier. 

Pełna treść przepisu – Art. 15b. Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

Audiowizualny system kontroli gier

  1. Podmiot prowadzący działalność w zakresie gier urządzanych w kasynie gry oraz salonie gry na automatach jest obowiązany do zainstalowania w kasynie gry oraz salonie gry na automatach audiowizyjnego systemu kontroli gier służącego kontroli przebiegu i prowadzenia gier, w tym umożliwiającego weryfikację prawidłowości określania rezultatów gier, rozliczania żetonów i pieniądza gotówkowego, wydawania zaświadczeń o uzyskanej wygranej i prowadzenia ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych oraz rozstrzyganie wątpliwości związanych z urządzaniem gier, a także zapewniającego możliwość kontroli i weryfikacji osób wchodzących do kasyna gry oraz salonu gry na automatach, za pomocą zapisu sygnału audiowizyjnego.
  2. Zapis sygnału audiowizyjnego jest udostępniany wyłącznie funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej, organom Krajowej Administracji Skarbowej, Policji oraz uczestnikom gry zgłaszającym reklamacje – w zakresie dotyczącym tych uczestników, a także sądowi i prokuratorowi w związku z toczącym się postępowaniem. Udostępnienie danych jest nieodpłatne.
  3. Zapis sygnału audiowizyjnego jest przechowywany przez okres 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym został dokonany.
  4. Zapis sygnału audiowizyjnego powinien być trwały i czytelny. Sposób dokonania zapisu sygnału audiowizyjnego i jego przechowywania powinien chronić zapis przed zniszczeniem, modyfikacją i ukryciem.
  5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki instalacji i wykorzystania systemu, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając w szczególności konieczność zapewnienia możliwości odtworzenia przebiegu każdej gry.

Art. 15b. 

Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

Default image
Zbigniew Świeściak
Articles: 3

Kasyna i salony gier. Prawne obowiązki, ograniczenia i wymagania w zakresie wykorzystania systemów monitorowania. Seria: „Monitoring, a przepisy prawa” – część 3.

Zamów bezpłatną rozmowę już teraz, a my oddzwonimy w przeciągu 24 godzin.